ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ

1. "Маркетинг на фирма МОБИЛТЕЛ АД - лидер на пазара на мобилните телекомуникационни услуги в България" /93 стр./
2. "Маркетингова стратегия на фирма МОБИЛТЕЛ АД - лидер на пазара на мобилните телекомуникационни услуги в България" /100 стр./
3. "Маркетингово проучване на на пазара на мобилните телекомуникационни услуги в България" /95 стр./
4. "Маркетингово проучване на международния и местен пазар на изкуствени торове" /70 стр./
5. "Маркетингово проучване на международният и местен пазар на текстилни материали /70 стр./
6. "Маркетинг на фирма MATTEL - световен лидер в производството на детски играчки" /104 стр./
7. "Бизнес-план за стартиращо шивашко предприятие по примера на фирма "Х"" /102 стр./
8. "Бизнес-план за изграждане на бензиностанция за разширяване на дейността на фирма "Х"" /92 стр./
9. "Бизнес-план за инвестиции в изграждането и разширяването на мобилна телекомуникационна мрежа по примера на "Глобул" /90 стр./
10. "Счетоводно отчитане на разходите и калкулиране на себестойността по примера на фирма "Х""/80 стр./
11. "Счетоводно отчитане на продукцията в предприятието и приходите от продажбата й по примера на фирма "Х"" /80 стр./
12. "Счетоводно отчитане на международните безкасови форми на разплащане" /80 стр./
13. "Счетоводно отчитане на дейността на едноличния търговец по примера на ЕТ "Х"" /100 стр./
14. "Приложение на паричния съвет в България" /80 стр./
15. "Счетоводно отчитане на брака” /50 стр./
16. "Анализ на разходите и себестойността в предприятието по примера на фирма "Х" /100 стр./
17. "Анализ и оценка на възникването, развитието и последствията от кризата в Косово” /75 стр./
18. "Бизнес-план за производство на хляб” /80 стр./
19. "Анализ на маркетинговите стратегии на фирма "Мобилтел" ЕАД” /100 стр./
20. "Оценка и анализ на дистрибуционните канали на фирма ЮВЕЛ - лидер в производството на златни изделия в България” /опция-80 стр./
21. "Анализ и оптимизация на маркетинговите стратегии, използвани от "СОТ" ЕООД” /120 стр./
22. "Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в РСПАБ БДЖ-София” /80 стр./
23. "Анализ и оценка на природните и антропологични туристически ресурси в гр. Белоградчик, като предпоставка за създаването на туристически продукти" /50-55 стр./
24. "Анализ на рентабилността на допълнителните услуги в Хотел САМОКОВ” /80-90 стр./
25. "Облагане на доходите на физическите лица в България” /60 стр./
26. "Финансиране на инвестиционните проекти на малките и средни предприятия на примера на "Борово-комерс" ЕТ” /70 стр./
27. "Финансиране на разширяването на туристическите услуги в Хотел САМОКОВ” /65-70 стр./
28. "Ролята на териториалната администрация за устойчиво развитие на регионалната икономика в област Благоевград и Община Благоевград" /60 стр./
29. "Териториално устройство на Столична община и роля на местната общинска териториална администрация” /120 стр./
30. "Проектиране на системата на управление на индустриалната фирма” /65-70 стр./
31. "Социално измерение и проблеми пред кадровия военнослужещ в процеса на адаптация към цивилния живот” /80 стр./
32. "Затворът като "крайно поле на значение" /въз основа на наблюдението на един български затвор в началото на XXI век ” /70 стр./
33. "Управление на качеството на мениджмънта и персонала в ПИРОГОВ" /85 стр./
34. "Бизнесплан за производство на безалкохолни продукти" /80 стр./
35. "Стимулиране на продажбите в търговската фирма" /121 стр./
36. "Заплащане на труда в търговската фирма" /60 стр./
37. "Състояние и перспективи за развитие пред Литище Бургас" /71 стр./
38. "Качество на туристическите услуги в The Feather Hotel" /72 стр./
39. "Последици от присъединяването на България към ЕС - защита на взаимните интереси" /62 стр. - не е давана в БГ/
40. "Ролята на малките и средни предприятия за привличане на чуждестранни преки инвестиции в процеса на интеграция към ЕС" /63 стр. - не е давана в БГ/
41. "Съвременното четене - социологически и психологически аспекти" /66 стр. - с анкетно проучване/
42. "Състояние и перспективи за развитие пред Литище Бургас" /71 стр./
43. "Храмовия комплекс в Улпия Ескус" /63 стр./
44. "Иновационан стратегия и иновационни проекти на Глобул" /76 стр./
45. "Маркетингова полотики на Глобул" /86 стр./
46. "Комуникационна политика на БУЛГАРТАБАК" /77 стр./
47. "Мониторинг и оценка на ефективността от стимулирането на продажбите в търговска фирма" /86 стр./
48. "Образът на учителя в българската литература и осмислянето му в обучението" /70 стр./
49. "Организация на счетоводното отчитане на дейността на малкото предприятие" /100 стр./
50. "Стратегическо управление на Болници за рехабилитация - национален комплекс" /100 стр./
51. "Състояние и възможности за развитие на здравен туризъм в КК ВЕЛИНГРАД" /63 стр./
52. "Турция между Азия и ЕС - медиен анализ на публикации във в. Труд и Стандарт" /71 стр./
53. "Анализ и оценка на доходността на финансовите активи на примера на финансов посредник Карол АД" /80 стр./
54. "Анализ на динамиката на приходите и разходите на търговско предприятие на примера на СИКА-2000 ООД" /70 стр./
55. "Финансово-стопански анализ на приходите и рентабилността на фирма ТУРИСТРОЙ-ЦАРАЦОВО ЕООД" /75 стр./
56. "Иновационна стратегия и иновационни проекти на фирмата на примера на Глобул" /75 стр./
57. "Изследване на стокооборота на България в условията на валутен борд" /70 стр./
58. "Организация на труда в индустриалното предприятие на примера на РУБЕЛА-БЮТИ АД" /80 стр./
59. "Отразяване на допингирането в спортната журналистика" /63 стр./
60. "Парламентарната следизборна криза, отразена в медиите Труд и Стандарт" /72 стр./
61. "Планиране на продажбите и изграждане на бизнесплан за търговия с резервни части за коли на примера на Ауточасти-НЛД СД" /70 стр./
62. "Стратегически мениджмънт на Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс" /115 стр./
63. "Анализ и оценка на доходността, печалбата и рентабилността на банките" /51 стр./
64. "Данъчни аспекти в амортизационната политика на предприятието" /112 стр./
65. "Изследване на управлението и организацията на работа в библиотека "Кирил и Методий"" /60 стр./
66. "Лобизмът в България" /71 стр./
67. "Образът на агресията в българското риалити шоу" /67 стр./
68. "Особености на корпоративното подопоходно облагане в България" /68 стр./
69. "Възможности за осъществяване на PR в библиотеката" /60 стр./
70. "Парламентарната следизборна криза, отразена в медиите Труд и Стандарт" /72 стр./
71. "Съпоставяне и избор на инвестиционни проекти" /57 стр./
72. "Състояние и перспективи за развитие на транспортно-спедиторска фирма Х" /62 стр./
73. "Символи и образ в сюрреализма" /52 стр./
74. "Стрес и околна среда" /64 стр./
75. "Парламентарната следизборна криза, отразена в медиите Труд и Стандарт" /72 стр./
76. "Усъвършенстване на мениджмънта на фирма чрез внедряването на модул за он-лайн контрол на сервизното обслужване" /90 стр./
77. „Анализ на управлението на инвестиционни проекти по европейски програми на примера на град и по програма Регионално развитие /90 стр./
78. "Анализ и оценка на туристическия продукт на хотел в морски курорт на Гърция" /90 стр./
79. "Инвестиционен проект за създаване на частен медицински център за доболнична помощ" /85 стр./
80. "Счетоводството като източник на информация за управление дейността на предприятията от публичния сектор" /54 стр./
81. "Инвестиционен проект за развитие на културно-исторически туризъм и рекреационен туризъм в гр. Калофер на примера на хотелски комплекс." /63 стр./
82. "Анализ и оценка на маркетинговото управление на дейността на медицински център за клинични изследвания" /65 стр./
83. "Анализ на оборотния капитал на транспортна компания" /60 стр./
 
free poker